Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html 

hoặc xem/tải tại đây.

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội.

Vui lòng xem/tải tại đây hoặc xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Công văn số 3424/UBCK-PTTT của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Công bố thông tin: Công văn số 3424/UBCK-PTTT của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang. 

Vui lòng xem/tải tại đây hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 21/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Thông qua triển khai thực hiện và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 21/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Thông qua triển khai thực hiện và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  

Vui lòng xem/tải tại đây hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.