Công bố thông tin: Quyết định ban hành và Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:

1. Quyết định ban hành điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang. Xem/tải quyết định tại đây.

2. Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang. Xem/tải Điều lệ tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

 

Điều lệ công ty ngày 12/04/2019

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xuất khẩu nông sản thực phẩm an giang

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2019.   

Xem thêm: Điều lệ công ty ngày 12/04/2019

Quy chế quản trị công ty phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.
Quy chế này được thông qua bằng nghị quyết hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng 04 năm 2018, thay thế bản Quy chế đã ban hành theo Quyết định số 320-QĐ. HĐQT/2013 ngày 22 tháng 08 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

...

Xem thêm: Quy chế quản trị công ty phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2018

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.