Quy trình tuyển dụng

1. Ứng viên hoàn thành hồ sơ xin việc, bao gồm:

2. Xét duyệt hồ sơ ứng viên:

Căn cứ vào yêu cầu công việc, chức danh cần tuyển dụng, công ty xét duyệt hồ sơ các ứng viên dự tuyển và chọn số các hồ sơ đạt yêu cầu.

3. Mời phỏng vấn:

Các hồ sơ của ứng viên được xét đạt, sẽ được mời (qua thư mời hoặc điện thoại) tham gia phỏng vấn theo chức danh đăng ký hoặc công ty lựa chọn.

4. Đánh giá:

Sau khi phỏng vấn xong, các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng tuyển dụng Công Ty lựa chọn.

5. Thử việc:

6. Kết thúc thử việc, tuyển dụng chính thức:

Sau khi hết thời gian thử việc theo yêu cầu, đơn vị trực thuộc làm thủ tục để tuyển dụng chính thức gửi Phòng Tổng Hợp Công Ty (thỏa thuận ký hợp đồng lao động) hoặc không tuyển